Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

N-Tours Utazási Iroda

Adatkezelési tájékoztató

I. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 A N-Tours Kft. (székhelye: 8500 Pápa, Fő u.4. tel: +36 89 323 936, fax: +36 89 323 936, e-mail: papa@ntours.hu, weboldal: www.ntours.hu) a továbbiakban mint N-Tours Kft. az ügyfelek – a N-Tours Kft. utazói – személyes adatait kezeli. Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza. A hivatkozott rendelet a https://naih.hu  weboldalon olvasható. Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

 - adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 - adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 - adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

- GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; 

- felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

 - személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 - személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 - ügyfél: a N-Tours Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a N-Tours Kft.-vel utazási szerződést kötők (utazók).

 Az adatkezelés elvei

 Az N-Tours Kft minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

 • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje; 
 • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje; 
 • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen; 
 • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

Személyes adatok védelme

 Az N-Tours Kft. eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket; 
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat. 

Az N-Tours Kft. megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az utazó személyes adatainak megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben. 

Ennek megfelelően az N-Tours Kft. egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják. 

 

II. AZ N-TOURS KFT.  AZ ALÁBBI SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTI AZ ÜGYFELEKTŐL

 AZ  N-Tours Kft. a szolgáltatásához kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől: 

1.) Érdeklődés:

 (a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 (b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora) az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 2.) Hírlevélre való feliratkozás: 

(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat 

(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 

(c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó); a hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

3.) Katalógus kérése:

 (a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) lakcím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

 Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megtételétől számított 5 évig tart. 

4.) Utazási szerződés kötése:

(a) név; születési dátum; (úti okmány száma) az ügyfél (utazó) beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok 

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám; az ügyfél (utazó) későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); a szerződés tárgyának meghatározása. 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja. 

5.) Egyedi ajánlatkérés: 

(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat 

(b) e-mail cím (telefonszám); az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora) az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján. Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. 

Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

6.) Fotópályázat: 

(a) név; az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat 

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám; az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok. 

Az adatkezelés jogalapja a beküldő hozzájárulása. Az adatkezelés a beküldő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

 

7.) Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés: 

(a) név; születési dátum; (úti okmány száma) az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok 

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám; az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); a szerződés tárgyának meghatározása. 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottabb megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő (jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja. 

8.) Törzsutas rendszer működtetése: 

(a) név; születési dátum; (úti okmány száma) az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok 

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám; az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 

(c) ügyfél utazásainak dátuma a törzsutas kedvezményre jogosultság nyomon követéséhez szükséges adatok. 

Az N-Tours Kft. a törzsutazónak az N-Tours Kft. által meghatározott, üzletpolitikailag indokolt időpontokban különböző kedvezményeket nyújthat. A kedvezményre való jogosultság megalapozottságának megállapítása érdekében az N-Tours Kft. a törzsutazó által a szerződéskötéskor megadott adatait mindaddig tárolja, amíg a törzsutazó azok törlését nem kéri. 

Repülőgépes utazások

 A IATA 830d Resolution módosítása értelmében repülőgépes utazások esetén az ügyféltől a pontos nevén, születési dátumán (úti okmány adatain) kívül elkérjük elérhetőségeit is (lakcím, telefonszám, e-mail cím), melynek lényege, hogy amennyiben járattörlésre, járat módosulásra kerülne sor tájékoztatni tudjuk utasainkat. A megadott adatokat a fenti okokból kifolyólag továbbítjuk a légitársaság felé. Az utasnak jogában áll megtagadni elérhetőségeinek megadását, vagy annak továbbítását a légitársaság felé, de ebben az esetben sem az N-Tours Kft., sem a légitársaság nem tartozik felelősséggel, ha az utas ezen okból kifolyólag nem kapja meg a szükséges értesítéseket a járat módosulásáról vagy törléséről és emiatt az utazáson nem tud részt venni. 

Kamerarendszer működtetése 

Az N-Tours Kft. tulajdonában lévő területen kamerák működnek, amelyek folyamatosan rögzítik az ott történteket. Az erre vonatkozó jelzések (felhívó matricák) az érintett területen több helyen megtalálhatóak. A felvételek elkészítéséhez az ügyfelek a belépésükkel önkéntesen hozzájárulnak. Az adatkezelés jogalapja az N-Tours Kft. jogos érdeke kármegelőzési és vagyonvédelmi szempontok alapján. A felvételek rögzítésének célja: támadások, más jogsértő események megelőzése, valamint az elkövető személyazonosságának megállapítása. A felvételek tárolása az elszámoltathatóság és az adattakarékosság alapelvek figyelembevételével történik. 

Vízumkérelmek intézése 

Egyes országokba történő beutazáshoz vízum szükséges. Ezen vízumok igénylésének egy részét az    N-Tours Kft. utasainak előzetes meghatalmazás alapján tudja intézni. A vízumkiállító hatóság által kért adatokat az N-Tours Kft. továbbítja a kiállító hatóságnak. Az N-Tours Kft.-nél lévő ezen adatokat az N-Tours Kft.-vel utazó hazaérkezését, illetve az utazási szerződéstől való elállását követő 30 napon belül megsemmisíti. 

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül 

Az N-Tours Kft-vel az ügyfelei személyes adatait az alábbi Európai Gazdasági Térségen belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

(a)  az N-Tours Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(b) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság stb.); 

(c) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel. 

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

 Szükség lehet arra, hogy az utazó személyes adatait az N-Tours Kft. az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsa annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudja, illetve az utazó személyes adataihoz hozzáférhetnek az N-Tours Kft-vel tagjai és adatkezelői, valamint szolgáltatói olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, az N-Tours Kft. a személyes adatok címzettjei tekintetében megtesz minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik. 

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható az utazó személyes adatainak megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz az N-Tours Kft.-vel  utazó külön hozzájárulását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattovábbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az utazót megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az utazó személyes adatait és személyiségi jogait.

 Az N-Tours Kft. weboldalán megtalálható, hogy az N-Tours Kft mely harmadik országokba továbbítja az utazó személyes adatait, vagy honnan férhetnek azokhoz hozzá. 

A N-Tours Kft. jogosult az ügyfelek személyes adatait EGT kívüli országba továbbítani, amennyiben

 • az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és 
 • a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult. 

 

Minőségbiztosítási háttér információ 

Az N-Tours Kft. az utazó utazás során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti és az adott esetre vonatkozó igényérvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi. Az N-Tours Kft. a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja.

 Az N-Tours Kft jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait, aki az N-Tours Kft.  szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, illetve a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az N-Tours Kft.-t, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg.

 Az N-Tours Kft. jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme, illetve kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében megőrzi azon utazó adatait, 

- aki az N-Tours Kft. szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, - a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az N-Tours Kft.-t, annak szolgáltatását, és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg, 

- az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét, biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait. 

A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), legfeljebb a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év. 

Tájékoztatás kérése

 Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást az N-Tours Kft. által kezelt személyes adatairól:
E-mail cím: papa@ntours.hu
Telefonszám: +36 89 323 936
Levelezési cím: 8500 Pápa, Fő u.4. 

 

III. AZ ÜGYFÉL, AZ UTAZÓ JOGAI 

Az ügyfél hozzáférési jogai Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
Az ügyfél írásban kérheti, hogy az N-Tours Kft tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.
Az N-Tours Kft.a tájékoztatást nem tagadhatja meg.
Az ügyfél tájékozódási joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik: 

 • az anonim adatokra; 
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra. 

Az N-Tours Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az N-Tours Kft. 3.000 Ft/adat, vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni az N-Tours Kft. számlája alapján. 

A helyesbítéshez való jog

 Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.
A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.
Nem terjed ki:

 • az anonim adatokra, 
 • a nem rá vonatkozó személyes adatokra. 

Az N-Tours Kft. az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet. Az N-Tours Kft. a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen. 

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.
Az N-Tours Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben azokat az N-Tours Kft. kezeli és 

 • az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve 
 • a személyes adatok kezelése nem szükséges az N-Tours Kft. által meghatározott célokra, 
 • az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, 
 • nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére, 
 • az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az N-Tours Kft. kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben, 
 • a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező. 

Az N-Tours Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
Az N-Tours Kft. a törlésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.
Az N-Tours Kft. korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.
Az N-Tours Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
Az N-Tours Kft.  az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben 

 • az N-Tours Kft.-nek a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és 
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. 

Az N-Tours Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek az N-Tours Kft. jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve 
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak N-Tours Kft. által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben. 

Az N-Tours Kft. az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.
Az N-Tours Kft. a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.
A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén az N-Tours Kft.

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat, 
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, 
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez. 

Az N-Tours Kft. az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

 Az adathordozhatósághoz való jog

 Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa az N-Tours Kft. adatkezelésébe átadott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.
Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbíttassa.
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

 

Panasz benyújtásához való jog

 Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot az N-Tours Kft.-vel megnevezett kapcsolattartójával.
Az ügyfél az N-Tours Kft. adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

Adatkezelésért felelős személy az N-Tours Utazási Irodánál: 

Név: Stileth Nikoletta
Telefonszám: +36 89 323 936
E-mail cím: papa@ntours.hu
Levelezési cím: 8500 Pápa, Fő u.4. 

 

Az N-Tours Kft. fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele honlapunkon az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban történik.

Telefonszám:

+36 70 627-0067

Írj nekünk:

Címünk:

8500 Pápa, Fő u.4.

Nyitva tartás:

Hétfő - Péntek: 08:30-16:30
Szombat: 8:30-12:00
még töltünk